Elevernes produktion og kommunikation med it

Elevernes produktion og kommunikation med it

Elevernes produktion og kommunikation med it.

Eleverne kan arbejde producerende omkring ethvert dansk- eller matematikfagligt emne eller projekt. Det centrale er, at eleverne stilles overfor opgaver, som lægger op til, at de selv skal producere noget. Det er oplagt at inddrage it-resurser til produktion. Mange digitale resurser gør det ofte enkelt og nemt for eleverne at kommunikere samtidig med at de fx præsenterer et produkt. Tillige lever mange af de digitale præsentationsværktøjer op til elevernes ofte ret høje krav til produktionernes udtryk – det skal se godt ud.

Digitale præsentationer af produkter kan fx foregå vha.

Man bør gøre sig overvejelser over, hvilke typer opgaver egner sig til at eleverne selv skal producere, og hvilke gør ikke?

Padlet - et brainstorm redskab

Vær også opmærksom på at der i den faglige opgave, dens målsætninger og evalueringer er fokus på såvel form som indhold og at disse balancerer. Respons omkring produktionerne skal fra såvel elever som lærer være nuancerede og præcise også omkring præsentationerne multimodale udtryk (flere forskellige simultane udtryk – billed,lyd tekst, farve, typer osv.), da det ellers ofte gør at eleverne tale om “at det var godt, eller pænt”, men ellers ikke opbygger noget fagsprog omkring det at præsentere og således ikke får mulighed for at udvikle den faglighed.

Overvej hvordan vinklingen af opgaven til eleverne skal være, så de oplever at skulle producere og kommunikere vha it. Det er interessant at få stillet eleverne overfor en situation, hvor de skal forklare noget fagligt eller vise, at de har opnået en faglig indsigt i et stof og selv kommunikere om dette.

Det kan være hensigtsmæssigt at vinkle en del af de faglige forløb, du lægger ind i din årsplan, så de rummer et element af kommunikation og produktion for at give eleverne en mulighed for at kommunikere om det faglige indhold. En yderligere mulighed er at tænke disse faglige forløb hvor præsentation er en dimension sammen i en progression og også sådan gradvist opbygge et fælles fagsprog omkring præsentation.

Slutteligt bør du indtænke, hvor væsentlig det fokuserede arbejde med elevens mundtlighed er forbindelse med en udvikling af en præsentationsfaglighed. Dette ligger ofte i danskfagets regi, men kan med stort udbytte også bringes i spil – det rette omfang – i andre fag

Dansk – Herunder kan du se et eksempel på en danskopgave som en del af et forløb om inden for kompetenceområdet Fremstilling – men bygger på allerede akkumuleret viden inden for kompetenceområderne Læsning og Fortolkning. Opgaven stiller eleverne overfor at skulle planlægge producere og præsentere en kreativ tekst. Målgruppen er 3-4. klasse.

Ide til aktivitet eller opgave

I skal i grupper på 4 skabe en tegneserie (se udleverede for at blive klogere på hvad det er) – graphic novel – ud fra det digt (i ren tekst) vi lige har læst og arbejdet med. dvs I har teksten til jeres tegneserie allerede. Billederne til jeres tegneserie skal I fotografere og eller videofilme jer til jer til. Hvis I kun vil bruge stillbilleder skal I bruge programmet comiclife, hvis I vil bruge stillbilleder og levende billeder, skal I bruge book creator, som I kender fra Ipad’en.  I kan selv spille rollerne eller bruge diverse rekvisitter der er i klassen, legofigurerne etc. fra kassen.

I planlægge jeres arbejde – lav en to do liste for rækkefølgen af ting I skal lave i produktionen, hvor og hvordan skal vi tage billederne – hvem gør hvad? Osv.. I skal selvfølgelig lave selve produktionen, og så skal I præsentere den for klassen. I præsentationen skal I fortælle os andre om 3 ting omkring jeres produktion

 1.  Hvilke ideer havde vi? Kunne vi få dem til at fungere – og vigtigst hvorfor? Hvorfor ikke? (Brug jeres planlægning af arbejdet her)
 2. Hvad synes vi fungerer bedst og dårligst i produktionen og vigtigst hvorfor (fokus:billede-tekst og komposition)?
 3. Hvad gør det ved digtet, at det bliver oversat til comiclife og bookcreator og vigtigst hvorfor?

Jeres klassekammerater giver jer respons på 3 punkter

 1. Hvad synes vi fungerer bedst og dårligst i produktionen og vigtigst hvorfor (fokus:billede-tekst og komposition)?
 2. Har gruppen forklaret deres præsentation, så I kunne forstå det – hvad fungerede godt?
 3. Find på et nøgleord, som I synes passer til produktionen (dette gives til gruppen efterfølgende)

Et eksempel på comiclife

 Inspiration til elevmål

 • Du skal kunne planlægge din produktion, dit arbejde
 • Du skal kunne skabe en tekst, som har flere udtryk i sig (tekst, billede, levende billede) og være klar over hvordan du får tekst og billede – levende billede til at spille sammen
 • Du skal kunne overveje og sige noget om, hvordan det virker, når man laver et digt om til en tegneserie
 • Du skal kunne præsentere din produktion og lytte til andres præsentationer
 • Du skal kunne give respons til dine kammerater og modtage respons fra dem

Fagfaglig begrundelse

De fagfaglige målsætninger under kompetencemålet fremstilling 3-4 klasse lægger vægt på, at eleven kan planlægge/ forberede,skabe og præsentere eget multimodalt materiale med fokus på sammenhæng. Eleven skal ydermere kunne begynde at give og få respons. Forløbet sigter mod at opfylde disse kriterier men samtidig også fastholde en kreativ og legende tilgang i arbejdet. Ved at fokusere på genrer som digt og tegneserie – graphic novel, skabes der mulighed for at eleverne kan gå i forskellige retninger fortolkningsmæssigt, og produktionen er således ikke underlagt et facit. Samtidig trækkes der på en forudgående viden opbygget igennem arbejdet med andre kompetenceområder som fortolkning og læsning, så eleven har inden denne opgave opbygget en tryghed ift. kerneteksten, digtet. Tydelige responskriterier er meget væsentlige i det åbne arbejde, ligesom fokus på planlægning og elevmål bør være centralt undervejs i forløbet, så eleverne ikke mister fodfæste og interesse i den åbne opgave.

Det vi ikke nåede i dette forløb: Genren kan med fordel i dette forløb veksles – f.eks. rummer konstruktion fagtekster (her kan evt. også skelnes mellem analoge og digitale fagtekster) og f.eks. tværfagligt arbejde i denne sammenhæng mange muligheder.

Forløbet kunne også med fordel bygges sammen med et forløb med fokus på elevens mundtlige færdigheder, som således med større tydelighed kunne tænkes ind arbejdets faser i særdeleshed i præsentation og respons.

Tegn på læring

 • Eleven tager initiativ til planlægning af arbejde og reflekterer over at arbejdsprocessen har flere faser og de forskellige faser kræver forskelligt af deltagerene
 • Eleven deltager aktivt i konstruktionen af den multimodale tekst og har forslag til styrkelse af teksten. Eleven udtrykker bevidsthed om forskelle mellem tekst og billede og hvad der sker, når disse sammenstilles
 • Eleven udviser genrebevidsthed omkring digt og tegneserie – graphic novel
 • Eleven deltager aktiv i sin egen præsentation og lytter aktivt til andres
 • Eleven har mod til at give respons og holde sig inden for de givne responskriterier, ligeså vidt som eleven kan modtage respons ud fra de givne responskriterier uden at føle sig stødt eller gå i forsvarsposition

Matematik

Herunder kan du se et eksempel på en matematikopgave som en del af et forløb om funktioner og sammenhænge. Opgaven stiller eleverne overfor at skulle producere og kommunikere om et fagligt indhold. Målgruppen er 5.-7. klasse.

Ide til aktivitet eller opgave:

I skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem de forskellige gear på en cykel, og hvor langt cyklen kommer fremad, når pedalerne drejer netop en hel omgang. I skal selv tilrettelægge en undersøgelse, og I skal dokumentere, hvordan I arbejder ved at lave en film, som viser, hvordan I undersøgte. I skal præsentere jeres undersøgelse, jeres resultater og forklare, hvad I kommer frem til. I kan lave en præsentation eller en film, hvor I både viser jeres undersøgelse, jeres resultater og jeres konklusion. Husk at forklare, hvilken matematik, I bruger.

cykel

Inspiration til elevmål:

 • Du skal kunne lave en matematisk undersøgelse.
 • Du skal kunne forklare, hvordan du har undersøgt, og hvad du har fundet ud af.
 • Du skal kunne begrunde, hvorfor du mener, dit resultat er rigtigt.
 • Du skal kunne samarbejde med andre om at løse matematik.
 • Du skal kunne forklare og beskrive sammenhænge ved hjælp af tabeller og grafer.

Fagfaglig begrundelse De faglige målsætninger lægger vægt på at eleverne selv skal kunne opstille og gennemføre en undersøgelse, kommunikere, hvordan de har gjort, hvad de har tænkt, samt begrunde hvorfor de mener det er rigtigt. Eleverne skal både trække på deres viden om funktioner og sammenhænge, fx at de kan vise en sammenhæng som en tabel eller en graf. De skal også trække på deres viden om forskellige typer af sammenhænge. Eleverne bliver også udfordret på deres matematiske kompetencer, Eleverne trækker på deres problembehandlingskompetence og trække på de strategier, de har til at løse et matematisk problem. De skal også anvende deres modelleringskompetence og kunne gennemføre en simpel modelleringsproces. Elevernes resultater skal de kunne generalisere, så de kan udlede om der er en sammenhæng, og hvordan sammenhængen er. Her trækker de på deres ræsonnementskompetence. Endelig skal eleverne kunne kommunikere dels om undersøgelsen og dels om matematikken, gerne ved brug af fagord, begreber og deres egne begrundelser. Eleverne kan med fordel inddrage de hjælpemidler, som er relevante til forskellige dele af opgaven, fx regneark, skærmoptagelse, videooptagelse mv.

Tegn på læring

 • Eleven tager initiativ til planlægningen af arbejdet og reflekterer over, at en matematisk undersøgelse kan gribes an på forskellige måder.
 • Eleven udtrykker bevidsthed om,  at der er flere elementer, man kan justere på, når man skal gennemføre en matematisk undersøgelse.
 • Eleven deltager aktivt i udførelsen af en matematisk undersøgelse. Eleven samarbejder om arbejdet i at udføre en matematisk undersøgelse
 • Eleven udtrykker overblik over, og kan vurdere kvaliteten af de resultater, de er kommet frem til på baggrund af deres undersøgelse.
 • Eleven udtrykker bevidsthed om, at et indsamlet datasæt kan efterbehandles fx i digitale værktøjer. Eleven kan drage paralleller mellem et indsamlet datasæt og sin viden om funktioner og sammenhænge i et koordinatsystem.
 • Eleven deltager aktivt i sin egen præsentation og lytter aktivt til andres.

Herunder et eksempel på multimodale responskriterier, kriterierne kan skaleres op og ned efter behov,

Eksempler på multimodale responskriterier

About author

You might also like

Inspirationsmateriale 0 Comments

Sociale medier i fagene

Sociale medier – had-kærlighedsforholdet Lad det være sagt med det samme. Vi har et had-kærlighedsforhold til de sociale medier her på bloggen, og det er stormfuldt. På den ene side

Inspirationsmateriale 0 Comments

Digital dannelse – digital literacy

Dannelse og literacy møder den digitale verden – nationalt og internationalt I en skole som orienterer sig mod et samfund, hvor teknologier og kommunikation igennem teknologier præger hverdagen, er det

Undervisningsforløb 0 Comments

Udvikling af undersøgelseskompetence med it

Undersøgelseskompetence er dels evnen til at håndtere eksisterende information og dels evnen til at producere ny information eller nye data. Man kan på den måde sige at undersøgelseskompetencen dækker over

Didaktisk optik 0 Comments

Spilbaseret læring i undervisningen

Spilbaseret læring i undervisningen De seneste år har begreber som game-based learning, gamification, læringsapps, læringsspil, edutainment o.lign. fundet vej ind i vores klasseværelser. Men hvilke krav stiller inddragelser af disse

Didaktisk optik 0 Comments

21st kompetencer og fag

Der har i lang tid i uddannelsesverdenen været tale om 21st century learning, Læring i det 21 århundrede, hvad vil det sige, hvilke paradigmeskift indeholder det osv.? På denne side

Undervisningsforløb 0 Comments

Kollaboration og it i fagene

Kollaboration og it i fagene Eleverne kan arbejde kollaborativt omkring mange faglige områder i dansk og matematik. Med kollaborativ forstår vi, at eleverne er fælles om at løse en opgave.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply